Här samlas information från SWCK´s två avelskommittéer, AKP och AKC, till uppfödare och avelsintresserade för våra två raser.
Önskar du motta information från våra avelskommittéer så fyll i detta formulär: Kontaktuppgifter till avelsintresserade inom SWCK

Nyheter:

24-06-28

 • Protokoll fån CS gällande beslut på hälsoprogram för HD nivå 2 finns att läsa här.
  Kontakta oss gärna om ni har frågor och funderingar, pembroke@swck.org och cardigan@swck.org

24-05-10

 • Inbjudan till digitalt uppfödarmöte har mailats ut  till uppfödare av rasen Welsh corgi pembroke
  Digitalt via google meet 9 juni kl 19.00, varmt välkomna!

24-05-07

 • Publicerat protokoll från CS senaste möte gällande Hälsoprogram på HD för våra corgiraser.

24-05-06

 • Här finns valpkullsformuläret med tema “valpnings och kejsarsnitt” för alla valpkullar födda  2022 och framåt att fylla i.
 • Ändrad krav för valphänvisning gällande ögonlysning pembroke –
  Avelsdjur ska vara ögonlysta inför parning.
 • SAVE THE DATE! 12-13 oktober 2024 så kommer årets raskonferens att genomföras vid Vilsta sporthotell i Eskilstuna.
  Tema lördag: Valpning och kejsarsnitt med föreläsare Eva Von Celsing samt rasspecifika diskussioner.
  Tema söndag: Rörelseapparaten
  Mer information kommer!

Aktuellt kring hälsoprogram på HD för våra corgiraser:

I februari 2020 genomfördes första mötet mellan SKK/AK och specialklubben.

Som ett led i arbetet med att kartlägga rasernas HD-status har SWCK/ AKC & AKP tillsammans med SKK/AK arbetat fram en avelsrekommendation som skall ta hänsyn till både hälsa och genetisk variation. Kartläggningen kommer att pågå under en treårsperiod (2020-2023) och därefter sammanställas och utvärderas för vidare diskussion.

För att nå fram till en rättvis utvärdering kring våra två rasers HD-status så är det av stor vikt att röntga kommande avelsdjur och uppmuntra enskilda medlemmar att under tidsperioden röntga sina hundar.

AKC & AKP/ Rekommendationen att HD-röntga våra raser är på inget sätt tvingande men är en viktig del för att kunna ge ett rättvist underlag att arbeta vidare med och där ge en bild av det faktiska läget vad gäller hälsa och genetisk variation.

I december 2023 genomfördes ett uppföljande möte mellan SKK/AK och specialklubben för att diskutera kartläggningen av HD på våra corgiraser och gemensamt hitta en väg framåt.
Under mötet hittades ingen samsyn och SWCK skickade in en skrivelse i januari 2024 inför kommande AK-möte.
Skrivelse från SWCK till Avelskommittén SKK – ladda ner

SKK/AK skickar sedan ut protokoll med beslut om att införa nivå 2 på hälsoprogram för HD
Protokoll från SKK/AK – ladda ner

SWCK skickar en överklagan på SKK/AKs beslut inför CS möte april 2024 – ladda ner

CS beslutade under sitt möte att återremittera ärendet till AK. Dvs att beslutet inte fastställt utan skjuts upp samt att AK och SWCK får mötas igen för att försöka hitta en gemensam väg framåt.
Protokoll från CS möte 17+24 april.- ladda ner.

Hur skall jag tänka som hundägare/uppfödare:

Hur gör jag som hundägare: Låt HD-röntga din hund tidigast vid ca 18 månader och fram till ca 3 års ålder. När det gäller äldre hundar över ca 4 års ålder tillkommer som regel åldersförändringar och det ger ingen rättvis bild av hundens ursprungliga status.

Hur gör jag som uppfödare: HD-röntga dina kommande avelsdjur och följ de avelshänsyn som rekommenderas utifrån det HD-resultat som arbetats fram av SWCK och SKK/AK.

Hur tänker jag kring mina avelsdjur: När det gäller avelstikar som redan haft en kull valpar kan dräktigheten och förlossning påverkat tikens ursprungliga HD-status och nu bli missvisande . För de äldre avelshanarna (över 4 år) kan HD-status påverkats av åldersförändringar och på så sätt inte ge en rättvis klinisk bild.


Gällande för medlemmar i Svenska Welsh Corgi Klubben (SWCK).

Krav på uppfödare
Följande krävs av uppfödare inom SWCK:

– Skall följa SKKs grundregler samt SKKs avelspolicy
– Skall avla endast på rastypiska, sunda och friska individer
– Skall vara väl insatt i respektive rasstandard
– Skall, om något onormalt uppstår i kullen, informera avelsrådet

Krav för valphänvisning
Följande krävs för att få valphänvisning genom SWCK:

– Skall uppfylla SWCKs krav på uppfödare
– Uppfödaren skall vara medlem i SKK och SWCK.
– Skall i avel endast använda hundar som vid officiell utställning minst har fått kvalitetsbedömningen VERY GOOD

PEMBROKE:
– Avelsdjur skall vara ögonlysta inför parning

CARDIGAN
– Avelsdjur skall vara ögonlysta inför parning och då tidigast vid 24 månaders ålder för att grönmarkeras under planerade/födda valpar. Ej ögonlysta eller ögonlysta innan 24 mån ålder blir rödmarkerade, men har fortfarande rätt till hänvisning.
– (End. Cardigan) Föräldradjuren skall vara fria från PRA. Kunna visa upp resultat ihop med intyg, där hundens identitet är styrkt, på resultat av DNA-test eller härstammar från fria linjer genom blodtest enligt av SKK godkänt laboratorium. Mer info här.

Avelsrekommendation
SWCK rekommenderar att uppfödare beaktar följande vid avelsplanering:
– Bör ej låta betäcka tik som är yngre än 24 månader
– Avelsdjur skall vara ögonlysta innan parning, samt tidigast vid 24 månader för welsh corgi cardigan.
– SWCK avråder avel med fluff.
– (End. Pembroke) Ett av föräldradjuren i en kombination bör ha stubbsvans så att det för rasen unika stubbsvansanlaget bevaras och förs vidare.
– (End. cardigan) SWCK’s ståndpunkt är att blue merle endast ska paras med trefärgad.
– HD-status. Som ett led i den inventeringen av HD status följa de rekommendationer och avelshänsyn som arbetad fram i samråd med SKK/AK och AKC/AKP.

Avelshänsyn För ett långsiktigt hållbart avelsarbete med hänsyn till såväl hälsa som genetisk variation bör följande riktlinjer avseende HD beaktas i avelsarbetet:

– Hund med kliniska symptom på HD får inte användas i avel, oavsett HD-status vid röntgen

– Hund med HD-grad E får inte användas i avel

– Hund med HD-grad D får endast paras med hund med HD-grad A eller B

– Hund med HD-grad C behöver inte konsekvent uteslutas från avel

Förväntningar på uppfödare
Av uppfödare som får valphänvisning genom SWCK förväntar klubben sig att:

– Uppfödaren informerar valpköparen om rasens egenskaper och användbarhet samt ger stöd och vägledning till valpköparen
-Uppfödaren vid försäljning av valpar upplyser om att det finns en rasklubb och hur man kommer i kontakt med den.


Ansökan om valphänvisning

Vid ansökan om valphänvisning Cardigan & Pembroke ska följande uppgifter skickas till avelskommittén för respektive ras.

– Uppfödarens namn och adressuppgifter
– Föräldradjurens namn och registreringsnummer, samt bild på föräldradjuren.
– Parnings- alternativt födelsedatum för valpar.
(Vid födda valpar, ange antal i varje kön samt färg. (End.Pem, stubb- el långsvans.)
– Vid ej SKK Registrerad merit (tex utländsk utställningsmerit, bifoga intyg på detta.)
– Intyg för ögonlysning (om ej ännu registrerad på SKK)
– (End. cardigan) Intyg för DNA-test för PRA

Läs även: Information ang webbannonsering på SWCKs hemsida.